Diğer çocuklar tarafından zorbalığa maruz kalan çocuklar

Diğer çocuklar tarafından ayda en az birkaç kez aşağıda   belirtilen zorbalıklara maruz kalan çocuklar [6-17 yaş] (%) Diğer çocuklar tarafından kasıtlı   olarak dışlanan Diğer çocuklar tarafından dalga   geçilen Diğer çocuklar tarafından tehdit   edilen Diğer çocuklar tarafından   eşyaları alınan veya eşyalarına zarar verilen Diğer çocuklar tarafından vurulan   veya itilip kakılan Diğer çocuklar tarafından   hakkında dedikodu yapılan Belirtilen zorbalıklardan en az   birine maruz kalan çocuklar
Toplam 7.2 7.7 2.1 3.4 4.4 4.8 13.8
Cinsiyet Erkek 6.6 7.7 2.5 3.3 5.6 4.0 13.4
Kadın 7.9 7.7 1.6 3.4 3.1 5.7 14.2
Yaş grubu 6-12 8.7 9.2 2.6 4.4 6.1 4.8 15.9
13-17 5.1 5.5 1.4 1.8 2.0 4.8 10.7
İşlevsel   zorluklar Zorluğu var 17.4 16.9 4.4 8.1 9.1 10.0 27.2
Zorluğu   yok 5.6 6.2 1.7 2.6 3.6 4.0 11.6
Gelir grubu Düşük 7.6 8.0 2.4 3.8 5.1 4.3 13.7
Orta 6.0 7.3 1.5 2.3 3.2 4.2 13.0
Yüksek 7.4 7.5 1.8 3.2 3.9 5.8 14.2
Açıklama: Tablo anne/bakım veren fertten alınan bilgilere göre   hesaplanmıştır. İşlevsel zorluğu olan çocuklar görme, duyma, yürüme, özbakım,   iletişim, öğrenme, hatırlama, konsantre olma, değişikliği kabul etme,   davranış kontrolü, arkadaş edinme alanlarından en az birinde çok zorluk çeken   / hiç yapamayan veya her gün çok endişeli veya çok üzgün olan çocukları   tanımlamaktadır.

Araştırma Yöntemi

Türkiye Çocuk Araştırması, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılırken araştırmanın alan uygulaması 10/10/2022-16/12/2022 tarihleri arasından yapılıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye genelinde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan 9.010 hane oluşturmuştur. Araştırmada bu çocuklarla ilgili bilgiler annelerden veya annenin olmadığı durumlarda çocuğa temel bakım veren diğer hanehalkı üyelerinden alınmıştır. Araştırmada eğitim, yaşam koşulları, erken çocukluk gelişimi, sağlık, engellilik, çocuk işlevselliği, okul yaşam kalitesi, ebeveyn katılımı, emzirme ve beslenme, sosyal ve kültürel katılım, çocuk işçiliği ve çocuk disiplini konularında sorular sorulmuştur. Ayrıca araştırmada 13-17 yaş grubundaki çocuklara da ayrı bir soru formu ile aile hayatı, okul hayatı, çocuk hakları ve çocuk katılımı hakkında da sorular sorulmuştur.

Araştırma Bulguları

Tablo-1: Çocukların odasını paylaşma durumları
Tablo-2: Çocukların temizlik alışkanlıkları
Tablo-3: Çocukların yaptıkları sportif faaliyetler
Tablo-4: İşlev alanına göre işlevsel zorluk yaşayan çocuklar
Tablo-5: Okul derslerinin baskısı altında hisseden çocuklar
Tablo-6: Ebeveynlerin/bakım verenlerin çocukları ile etkinliklere katılım durumu
Tablo-7: Beslenme alışkanlıklarına göre çocukların her gün tükettiği: çeşitli yiyecek ve içecekler
Tablo-8: Çocukların sinema ve/veya tiyatroya gitme durumu
Tablo-9: Diğer çocuklar tarafından zorbalığa maruz kalan çocuklar
Tablo-10: Çocukların sosyal ve duygusal becerileri
Tablo-11: Çocukların ev işlerine katılımı
Tablo-12: Çocuklara ebeveyn desteği
Tablo-13: Çocuklara akran desteği
Tablo-14: Çocukların mutluluğu
Tablo-15: Çocukların okula aidiyeti ile sınav öncesi kaygı hisleri
Tablo-16: Çocuk hakları konusunda farkındalık